10.11.2018 კონკურსი „ახალგაზრდები საჯარო სამსახურის განვითარებისათვის“

სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო იწვევს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მაგისტრატურის სტუდენტებს კონკურსში „ახალგაზრდები საჯარო სამსახურის განვითარებისათვის“ მონაწილეობის მისაღებად იხილეთ სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის ფეისბუქ გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის ლინკი:

31.10.2018 სტატუსშეწყვეტილ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

სტატუსშეჩერებულ სტუდენტებს სტატუსის შეჩერებიდან ხუთწლიანი ვადის ამოწურვის შემდეგ ავტომატურად უწყდებათ სტატუსი.სტატუსშეწყვეტილ სტუდენტებს სტატუსის შეწყვეტიდან ერთი წლის განმავლობაში შეუძლიათ მიიღონ მონაწილეობა მობილობაში.

სტატუსშეწყვეტილ სტუდენტთა შესახებ ინფორმაციისთვის იხილეთ დანართი

18.10.2018 სტუდენტთა საყურადღებოდ! ცხადდება რიგგარეშე მობილობა ...

განისაზღვრა რიგგარეშე მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

შპს - ექვთიმეთაყაიშვილის სახელობის უმაღლესი სასწავლებლის,

შპს - ევრორეგიონული სასწავლო უნივერსიტეტის,

შპს - თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტის,

17.09.2018 უნივერსიტეტი აცხადებს აპლიკანტთა მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი  2018 წლის საშემოდგომოდ აცხადებს აპლიკანტთა მიღებას პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

                                    ზუგდიდის ბაზაზე

ა) სრული ზოგადი განათლების საფუძველზე:

03.09.2018 დაიწყო რეგისტრაცია მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველთათვის!

რეგისტრაციის გავლა შეუძლიათ ბაკალავრის/მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს, რომლებსაც საგნობრივი კომპეტენცია დადასტურებული აქვთ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული გამოცდით. პროგრამაზე სწავლა შეუძლიათ მოქმედ და არამოქმედ სერტიფიცირებულ მასწავლებლებს. პროგრამაზე ჩასარიცხად აუცილებელია შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის ჩაბარება.

03.09.2018 უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 2018 წლის 3 სექტემბრიდან აცხადებს არჩევნებს...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტი 2018 წლის 3 სექტემბრიდან აცხადებს არჩევნებს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა და ჯანდაცვის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის ვაკანტური თანამდებობის დასაკავებლად

31.08.2018 მაგისტრანტთა/პირველკურსელთა ადმინისტრაციული (ფინანსური) და აკადემიური რეგისტრაციის ვადები

2018–2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისთვის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით

ადმინისტრაციული (ფინანსური) რეგისტრაციისა და სტუდენტებთან ხელშეკრულებების გაფორმების ვადად განისაზღვრა პერიოდი

2018 წლის 15 სექტემბრიდან 06 ოქტომბრამდე.

31.08.2018 პირველკურსელთა რეგისტრაცია 15 სექტემბრიდან დაიწყება!

წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა 2018 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე ჩარიცხული პირებისთვის :

* სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

* პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლი (დედნის წარმოდგენით);

31.08.2018 მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაცია

2018-2019 სასწავლო წელს შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის ბრძანებით

1.მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის პერიოდი განისაზღვრა 2018 წლის 27 აგვისტოდან 10 სექტემბრამდე (ჩათვლით).

27.08.2018 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ!

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა საყურადღებოდ! პორტოს უნივერსიტეტი (პორტუგალია) აცხადებს მობილობას 2018-2019 წლის გაზაფხულის სემესტრისთვის. რეგისტრაციის ვადა 15 ოქტომბერი.

Pages