ტრენინგის მასალები (Training Materials)

მიმდინარეობს საიტის განახლება

                                       ტრენინგის მასალები (Training Materials)

საიდან ვიწყებთ? ინტერნაციონალიზაციის მოთხოვნები ეროვნულ დონეზე, სასწავლო უვნიერსიტეტის სტრუქტურა, საქმიანობები, ჩართული პირები , გამოცდილების გაზიარება PICASA-ს ფარგლებში 

კომუნიკაცია ადმინისტრაციასთან გასახორციელებელი ცვლილებების გათვალისწინებით

რეგიონის თავისებურებების გათვალისწინება ინტერნაციონალიზაციის შესაძლო მექანიზმების ამოქმედებისთვის

ახალი თანამშრომლობის ძიების გზები : მობილობის გაძლიერება, ინსტიტუციური შესაძლებობების გაძლიერება

თითოეული რგოლის ჩართვა : სავარაუდო პარტნიორები, რეკლამა, კომუნიკაცია

შეხვედრების ორგანიზება:  სტუდენტები, რეიგონის ავტორიტეტები , საზაფხულო სკოლები 

                                                                            აქტივობები

 

•მობილობის ხელშეწყობის მექანიზმები: რეგისტრაცია, დოკუმენტების მომზადება, დაზღვევა, ვიზის პროცედურები, შეფასებები, სასწავლო ხელშეკრულებები, საცხოვრებელი, აღიარებები
•ინგლისური ენის სწავლების ხელშეწყობა:  უფასო კურსები მობილობის სტუდენტებისა და თანამშროლებისთვის
•ალუმნაის ჩართვა მობილობის პროცესში
•გამჭვირვალობა: საქმიანობების აღწერა

IT ტექნოლოგიების გამოყენება ინტერნაციონალიზაციის პროცესში

 

                                                               მონიტორინგი

 

•მუდმივი მონიტორინგი წასული სტუდენტების სწავლების პროცესში

•ჩამოსულთა აღიარებების დოკუმენტები
•მოქნილი სასწავლო პროგრამები
•როგორ დავგეგმოთ ინტერნაციონალიზაციის პროცესში მიღწევების დაგროვების სისტემა
•ინტერნაციონალიზაციის კატალიზატორის მექანიზმები
•ინტერნაციონალიზაციის ხარისხის მექანიზმები
•ინტერნაციონალიზაციის  განვითარების, გაუმჯობესების გზები
•ინტერნაციონალიზაციის დაფინანსება

•საკონტაქტო პირი ყველა ადმისნიტრაციულ ერთეულში (ფაკულტეტებზე)         

                                  

                                                        გრძელვადიანი სამომავალო გეგმები 

 

•საცხოვრებელი პირობები ჩამოსული სტუდენტებისათვის
•ტუტორიალის შემოღება (ლექციაზე დამხმარე პირის ჩართვა)
•ინგლისურენოვანი კურსები სულ მცირე 10 კრედიტის ოდენობით
• ინგლისურენოვანი სასწავლო პროგრამის დანერგვა ეროვნული და საერთაშორისო მოთხოვნების გათვალისწინებით (საჭირო რესურსების ძიება)

 

•სასწავლო უნივერსიტეტის სამომავლო გეგმა ინტერნაციონალიზაციის ხელშეწყობის საქმიანობაში