რა არის ინტერნაციონალიზაცია?

მიმდინარეობს საიტის განახლება

“დაუსრულებელი პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს მსოფლიო თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი უნარების გადაცემას სტუდენტებისა და ჩართლი პირებისთვის დასაქმების შემდგომ ბაზარზე” მოქმედების ცირკულარი: შეისწავლე, ისწავლე და გაუზიარე, რეაგირება, იმოქმედე და შეცვალე

რატომ უნდა ეხებოდეს ინტერნაციონალიზაციის პროცესი უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს 

•აუცილებელია სტუდენტთა მომზადებულობის ხარისხის ასამაღლებლად
•აუცილებელია კურიკულუმის ინტერნაციონალიზების თვალსაზრისით
•უნივერსიტეტის პროფილის გაუმჯობესების მიზნით
•სწავლის, სწავლებისა და კვლევის გაუმჯობესების თვალსაზრისით
•ფაკულტეტებისა და დეპარტამენტების გაძლიერების ტავლსაზრისით
•რეგიონის სტუდენტი ახალგაზრდების, მოსახლეობისა და ჩართული პირების ცნობიერების ამაღლების მიზნით
•რეგიონში უნივერსიტეტის როგორც აკადემიური მიღწევების ცენტრის გაძლიერების მიზნით 
 •უნივერსიტეტი ყველგან და ყოველთვის არის განვითარების უმთავრესი ადგილი, რომელიც ამ პროცესში ჩართულია საზოგადოებასთან, ახალგაზრდობასთან, მმართველ ორგანოებთან და საჯარო სექტორთან ერთად
                                        ინტერნაციონალიზაციის მნიშვნელოვანი ასპექტები 
•ცვლილებები საუნივერსოტეტო პოლიტიკის (მისია, ხედვა, სტრატეგია) დონეზე
•სხვათა გამოცდილებების გაზიარება
•ინტერნაციონალიზაციის როგორც თანამედროვე მსოფლიოს მოთხოვნების შესაბამისად განვითარებისთვის აუცილებელი საკითხის გააზრების პროცესის ხელშეწყობა რეგიონში
•თაობებთან, დამსაქმებლებთან, ჩართლ პირებთან ეფექტური კომუნიაკციის საშუალება
•ყველა გამოწვევისა და სიახლის შეტანა ყოველ რგოლში (ფაკულტეტები, დეპარტამენტები, სწავლისა და სწავლების პროცესი, კვლევა)
•კულტურისა და შესაძლებლობების გაძლიერება
                                   ჩვენი საქმიანობები
.ტრენინგები
.სამუშაო ჯგუფების მუშაობა
•კურიკულუმის განვითარება
•შეხვედრების მოწყობა (event management)
•პარტნიორებთან მუშაობა
•განვითარების ვერტიკალური ხაზის შემუშავება (დაბლიდან მაღლა)
                                            განსახილველი საკითხები
 •რა გამოწვევების წინ დგას თანამედროვე მსოფლიო
•სიახლეები, ბოლონიის პროცესები (დაალაგე ქაოსი)
•განსაზღვრე პარამეტრები, რესურსები
•უნივერსიტეტის როლი
•დასაქმება, კომპეტენციები, სტუდენტების გამოცდილება
სწავლებისა და სწავლის ძველი და ახალი მოდელების შედარება-შეჯერება 
                                          მოქმედების თანმიმდევრობა
•ეროვნული პოლიტიკის თანმიმდევრული მოქმედება
•მოქნილი სისტემის ჩამოყალიბება
•სასწავლო უნივერსიტეტის ადამიანური რესურსის გაძლიერება (თანამშრომლები, ადმისნიტრაციული, აკადემიური, სტუდენტები)
•კულტურის განვითარება (საზოგადოება, ჩართული პირები)
•ხარისხის განვითარება
•გლობალიზაციის პროცესები   
                                                სიმონ სენეკის ოქროს წრე
•რატომ? როგორ და რა?
•ინტერნაცინალიზაცია:
•როგორ ვაკეთებ სასწავლო უნვიერსიტეტის ინტერნაციონალიზაციას?
•როგორ ვაკეთებ თანამშრომლების ინტერნაციონალიზციას?
•როგორ შევქმნა შესაბამისი მოქნილი კურიკულუმი
•როგორ შევქმნა მოქნილი სტუდენტური გამოცდილება
•როგორ მივაღწიო მსოფლიო მოთხოვნების შესაბამისი მოქალაქეების მიღება სათანადო უნარებით

                                             ეს ურთულესი პროცესია

                                 მსოფლიო მოქალაქის მიღების პროცესი

                                                People: Citizens for the world