მობილობის წესით  ჩარიცხვის მსურველ სტუდენტებს, რომლებიც დარეგისტრირდნენ სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში, გთხოვთ პირად საქმეში არსებული დოკუმენტების ქსეროასლები წარმოადგინოთ მიმდინარე სასწავლო წლის 16 თებერვლის ჩათვლით