ჩვენ შესახებ

მიმდინარეობს საიტის განახლება

 შიდა აუდიტის სამსახური წარმოადგენს სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც თავის საქმიანობაში ხელმძღვანელობს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით, სასწავლო უნივერსიტეტის  წესდებითა და წინამდებარე დებულების შესაბამისად.