გამოცდების ცენტრი

მიმდინარეობს საიტის განახლება

  • სასწავლო უნივერსიტეტში გამოცდების ერთიანი სისტემის შექმნა და დანერგვა;
  • სწავლის ხარისხის ამაღლება;
  • ცენტრის საქმიანობის ხელმძღვანელობა და წარმართვა;
  • სასწავლო უნივერსიტეტის ფაკულტეტიდან ყველა სახის ინფორმაციის გამოთხოვა, რომელიც უკავშირდება შუალედურ და დასკვნით/განმეორებით გამოცდებს;
  • გამოცდის ჩატარების პროცედურულ საკითხებზე შემოსული საჩივრების განხილვა;
  • საგნის ხელმძღვანელისგან/მასწავლებლისგან საგამოცდო ტესტების გამოთხოვა და მათი გამოცდისთვის მომზადების უზრუნველყოფა;
  • დამკვირვებელთა სამუშაო განრიგისა და შემადგენლობის განსაზღვრა გამოცდის ჩატარების უზრუნველსაყოფად.