გზამკვლევი

მიმდინარეობს საიტის განახლება

გზამკვლევი გათვალისწინებულია შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტებისათვის.      მისი დახმარებით შეძლებთ გაეცნოთ ყველა მნიშვნელოვან ინფორმაციას სასწავლო უნივერსიტეტში ჩარიცხვის პირობების, სტატუსის შეჩერების, აღდგენის, მობილობის, შუალედური და დასკვნითი გამოცდების, შეფასების სისტემის, ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაციებისა და სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებზე.

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტს შეუძლია მიიღოს სასწავლო პროცესის შესახებ ნებისმიერი  ინფორმაცია სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურში და უწყვეტი განათლების ცენტრში.

სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტი მიიღებს ამომწურავ ინფორმაციას 

1. ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაციის შესახებ 

2. ჩარიცხვის პირობების შესახებ 

3. სწავლის საფასურის ოდენობისა და გადახდის პირობების შესახებ

4. სტუდენტის სტატუსის შესახებ (სტატუსის შეჩერება, აღდგენა, შეწყვეტა , აკადემიურიშვებულებით სარგებლობა ,დამატებითი სემესტრის საზაფხულო სემესტრის და სხვ.. შესახებ

5.მობილობის/შიდა მობილობის შესახებ 

6.ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხვის შესახებ 

7. საერტო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე ჩარიცხვის შესახებ

8. უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების წესისა და პირობების შესახებ

9. პროფესიული განათლების შესახებ 

10. სასერთიფიკატო და ტრენინგ კურსების შესახებ 

და სხვა აქტუალურ საკითხებზე  საკონტაქტო ტელეფონები: 568 855 661; 591 32 42 42