სტუდენტთა კარიერული განვითარების ცენტრი

მიმდინარეობს საიტის განახლება

medium_26638317_10204139763131253_107376259_n_0.jpg

TEMPUS-ის პროექტის ,, სტუდენტური კარიერული სერვისების  განვითარება საქართველოში (CASEDE) ფარგლებში, შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში შეიქმნა კარიერის განვითრების ცენტრი, ევროპელი ექსპერტების მიერ გადამზადდა კვალიფიციური კადრები.

ცენტრის მიზნებია

-მიაწოდოს სტუდენტებს კარიერიული სერვისები,რომელიც დაეხმარება სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს განივითარონ დასაქმებისთვის საჭირო უნარები და გაიმდიდრონ გამოცდილება, რაც ხელს შეუწყობს მათ თვითრეალიზაციას კარიერული წინსვლის პროცესში

-დაეხმაროს სტუდენტებს საკუთრი ინტერსების ღირებულებების, პიროვნული მახასიათებლების, უნარების და პროფესიული შესაძლებლობების ძიებაში

- დააახლოვოს სტუდენტები დამსაქმებელთან,რაც მათ პროფესიული მიზნის მიღწევაშ დაეხმარება

- გაზარდოს სტუდენტთა შრომით ბაზარზე დასაქმების შესაძლებლობა

                                                                                     ხედვა

 რაც მეტია სინათლე, მით ნათელია გზა.

 ვიპოვოთ ახალი გზები ცოდნიდან დასაქმებამდე.