„თამბაქოს კონტროლის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის შენობა-ნაგებობებში და მის ტერიტორიებზე აკრძალულია თამბაქოს ნებისმიერი ნაწარმის მოხმარება. სასწავლო უნივერსიტეტის შენობასა და მის ტერიტორიაზე თამბაქოს ნაწარმის მოხმარება გამოიწვევს დაჯარიმებას კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით;  იხილეთ ქვემოთ მოცემული ბმული;