შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წელს განხორციელდება მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამები შემდეგი მიმართულებებით:

· ქართული ენა და ლიტერატურა (საბაზო-საშუალო საფეხური);

· მათემატიკა (საბაზო-საშუალო საფეხური);

· ისტორია (საბაზო-საშუალო საფეხური);

· ინგლისური ენა (დაწყებითი, საბაზო და საშუალო საფეხური);

თითოეული პროგრამა დაფინანსებულია სახელმწიფოს მიერ.

რეგისტრაციისთვის აუცილებელია შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენა:

· პირადობის მოწმობის ასლი;

· ცნობა საგნის გამოცდის ჩაბარების შესახებ გამოცდაზე რეგისტრაციის ნომრის, მიღებული და მინიმალური გამსვლელი ქულის მითითებით (ცნობა აპლიკანტმა უნდა გამოითხოვოს გამოცდებისა და შეფასების ეროვნული ცენტიდან (NAEC)/საგანმანათლებლო რესურსცენტრიდან).

· ორი ფოტოსურათი და ფოტოსურათის ელვერსია ელექტრონულ მატარებელზე (CD).

· ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დიპლომის) სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი ან შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა შესაბამისი ხარისხის მინიჭების შესახებ, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს კვალიფიკაციის მინიჭების შესახებ გადაწყვეტილების ნომერი და თარიღი; უცხოეთში მიღებული უმაღლესი განათლების შემთხვევაში – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული განათლების აღიარების დოკუმენტი;

· სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ვაჟებისთვის).

რეგისტრაციისა და შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდის ვადების შესახებ ინფორმაცია მოგეწოდებათ უახლოეს მომავალში’