შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სასწავლო-კვლევითი პოექტის „კულტურა, რელიგია, საზოგადოება“ ფარგლებში აპრილ-ივნისში ჩატარდა დისკუსიები შემდეგ თემებზე:

1. ,,კოსმიური წესრიგის მითოსური კონცეფცია“ - მამუკა ბერიაშვილი, პროფესორი
2. ,,მითოსი როგორც ისტორიული წყარო“ - ლევან გორდეზიანი,  პროფესორი
3. ,,ბიბლიური სამოთხის ბაღის და პლატონის პოლიტიკოსის სამოთხის ისტორიები“ - მამუკა ბერიაშვილი, პროფესორი

4. ,,კოვიდ-19 ის პანდემია. პრობლემები და გამოწვევები. მომავლის საზოგადოების სოციალური წესრიგი“- მამუკა ბერიაშვილი, პროფესორი, მარკუს გაბრიელი, ფილოსოფოსი, პროფესორი.

საჯარო დისკუსიები ინფორმაციისა და მოსაზრებათა მნიშვნელოვანი წყაროა, საჯარო განხილვის შედეგად შესაძლებელი ხდება სიახლეების საფუძვლიანი შეფასება, ამგვარ პროცესში საზოგადოების ჩართულობის შედეგად აღმოცენებული ძირითადი პრინციპები და ნორმები საზოგადოებრივი მორალის წყაროს წარმოადგენენ და   ხელს უწყობს  პრობლემური საკითხების წარმოჩენასა და გადაწყვეტილების მიღებას.