შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2021-2022 სასწავლო წელი დაიწყება მიმდინარე წლის 7 ოქტომბერს დისტანციურ და არადისტანციურ რეჟიმში. შედგენილია გეგმა - გრაფიკი სტუდენტების პირისპირ სააუდიტორიო სწავლებისთვის:

1. 7 ოქტომბერს დაგეგმილია შეხვედრა ყველა სპეციალობის პირველკურსელთან 11.00 საათზე;

2. 8 ოქტომბერს დაგეგმილია შეხვედრა ყველა სპეციალობის მეორეკურსელთან 11.00 საათზე;

3. 11 ოქტომბერს დაგეგმილია შეხვედრა ყველა სპეციალობის მესამეკურსელთან 11.00 საათზე;

4. 12 ოქტომბერს დაგეგმილია შეხვედრა ყველა სპეციალობის მეოთხეკურსელთან 11.00 საათზე;