საფინანსო სამსახური

მიმდინარეობს საიტის განახლება

 • სასწავლო უნივერსიტეტის სისტემაში ფინანსური აღრიცხვისა და ანგარიშგების ორგანიზაციული უზრუნველყოფა, ბუღალტრული ანგარიშგების საფუძველზე სისტემის ფინანსური მდგომარების კომპლექსური და ოპერატიული ანალიზი, სასწავლო უნივერსიტეტის ფინანსური პოლიტიკის, პროცედურების, ნორმების, წესების შემუშავება და განახლება;
 • საბუღალტრო აღრიცხვა-ანგარიშგების მონაცემების უტყუარობის უზრუნველყოფის მიზნით ქონებისა და საფინანსო ვალდებულებათა ინვენტარიზაციის ჩატარებაში მონაწილეობა;
 • სამუშაოს მოცულობის შესაბამისად ადმინისტრაციული, აკადემიური, დამხმარე და სხვა ხელშეკრულების საფუძველზე მოწვეული პერსონალის საშტატო განრიგისა და სახელფასო ფონდის პროექტის განსაზღვრა;
 • ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების ორგანიზაციის პროცესის კოორდინაცია;
 • ფინანსური ანგარიშგების მომზადება და წარდგენა;
 • საბიუჯეტო პროცესის რეგულირებისათვის წინადადებების შემუშავება, რომლებიც განსაზღვრავს სასწავლო უნივერსიტეტის ბიუჯეტის შედგენის, განხილვის, დამტკიცებასა და შესრულების საერთო პრინციპებს, საბიუჯეტო უფლებამოსილებათა გამიჯვნა- განაწილების ფორმებს;
 • სასწავლო უნივერსიტეტის ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისთვის წარსადგენად წარმომადგენლობით საბჭოზე დასამტკიცებლად;
 • საჭიროებიდან გამომდინარე კორექტირებული ბიუჯეტის პროექტის მომზადება;
 • საბიუჯეტო მაჩვენებლების სისტემატური კონტროლი;
 • საგადასახადო კანონმდებლობით გასაზღვრული მოთხოვნების დაცვით ბიუჯეტთან ანგარიშსწორება;
 • ანგარიშსწორების უზრუნველყოფა კანონის შესაბამისად ხაზინასთან, საგადასახადო და სხვა ორგანიზაციებთან;
 • სამსახურის კომპეტენციის ფარგლებში სათანადო წერილების, ბრძანების პროექტების მომზადება;
 • საფინანსო სამსახურის ჩართულობა მართვისა და კონტროლის სისტემის დანერგვაში გაწეული ხარჯებისა და მათი გამომწვევი ძირითადი წყაროების ადეკვატურობის/ შესაბამისობის განსაზღვრა;
 • საბიუჯეტო დანახარჯებისა და შემოსავლების განსაზღვრული ხარჯების ზღვრული ოდენობის ფარგლებში შენარჩუნება. აღნიშნული ხარჯების ზღვრული ოდენობის დაუცველობის შემთხვევაში ადმინისტრაციის ხელმძღვანელისგან შესაბამისი ნებართვის მიღება;
 • სასწავლო უნივერსიტეტის აქტივების დაცულობისა და პროდუქტიულად გამოყენების უზრუნველყოფა;
 • ხარჯებისა და შემოსავლების, ყოველდღიური კოტროლი;
 • გაცემული ხელფასებისა და თანამშრომელთა რაოდენობის შესაბამისობის დადგენა და კონტროლი;
 • ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის განმახორციელებელ ყველა რგოლთან, სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთან, კოორდინირებული თანამშრომლობა ფინანსური ინფორმაციის გაცვლის, ანგარიშგებისა და ბიუჯეტის ფორმირების/შესრულების ანალიზის მიზნით;
 • სასწავლო უნივერსიტეტის ფინანსური საქმიანობისა და ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის თავსებადობა;
 • დებიტორულ და კრედიტორულ დავალიანებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის დროული მომზადება და შესაბამისი პროცედურების განხორციელება;