15.01.2016 შიდა მობილობისა და სტატუსის აღდგენის მსურველ სტუდენტთა საყურადებოდ!
  1. 2015–2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის  სსიპ შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტატუსის აღდგენის   მსურველ სტუდენტთა განცხადებების რეგისტრაციის ვადა განისაზღვრა 2015-2016 სასწავლო წლის 12 თებერვლამდე (ჩათვლით).
15.01.2016 მობილობის პროცესი 22 იანვარს დაიწყება...

ანისაზღვრა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები

 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის ბრძანებით განისაზღვრა მობილობის პროცესის ადმინისტრირებასთან დაკავშირებული ვადები;

15.09.2015 დაფინანსების მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ...

დაიწყო სოციალური პროგრამის ფარგლებში დაფინანსების მსურველ სტუდენტთა რეგისტრაცია საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 27 აგვისტოს  #449 დადგენილებისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 2 სექტემბრის 986 ბრძანების შესაბამისად.  შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ზემოთ აღნიშნულ დოკუმენტებში მითითებული კატეგორიის სტუდენტებს ვთხოვთ მობრძან

09.09.2015 მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

2015-2016 სასწავლო წლისთვის მაგისტრანტობის კანდიდატთა რეგისტრაციის, სასპეციალიზაციო გამოცდის ვადების,  სამაგისტრო სასპეციალიზაციო საგამოცდო და საპრეტენზიო კომისიების შექმნის   შესახებ

09.09.2015 მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

      მაგისტრანტობის კანდიდატი ვალდებულია წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) განცხადება რექტორის სახელზე;

ბ)აკადემიური უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დიპლომის ასლი, რომელიც წარედგინება დედანთან ერთად;

08.09.2015 სტაჟირება შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა და კურსდამთავრებულთათვის

სსიპ ,,საჯარო სამსახურის ბიურო ახორციელებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამას. 2015 წლის ოქტომბერში განხორციელდება სტაჟიორთა მესამე ნაკადის მიღება.იწყება სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის შემდეგ ნაკადში მონაწილეობის მსურველთა რეგისტრაცია.

02.09.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პირველკურსელთა რეგისტრაცია შესაბამის ფაკულტეტებზე დაიწყება...

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პირველკურსელთა რეგისტრაცია შესაბამის ფაკულტეტებზე დაიწყება 7 სექტემბრიდან და გაგრძელდება 28 სექტემბრის ჩათვლით, შემდეგ მისამართზე:

16.08.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს...

                                                       

შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭო აცხადებს კონკურსს ასოცირებული პროფესორის ვაკანტური აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად შემდეგ მიმართულებაში:                  

08.08.2015 აბიტურიენტთა საყურადღებოდ!

გაცნობებთ, რომ 2015 წლის აბიტურიენტთა ცნობარში მითითებული შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო  უნივერსიტეტის ,,საჯარო მმართველობის“ საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია და პროგრამაზე ვრცელდება როგორც სოციალური, ისე სასწავლო გრანტები.

06.08.2015 შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შეგახსენებთ, რომ 2015 წლის ცნობარში მითითებული საჯარო მმართველობის საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია.

ერთიანი ეროვნული გამოცდების განაცხადის მიხედვით, ფაკულტეტების ჩამონათვალში ცვლილებების შეტანა შეწყდება 12 აგვისტოს 18:00 საათზე. შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი შეგახსენებთ, რომ 2015 წლის ცნობარში მითითებული საჯარო მმართველობის  საგანმანათლებლო პროგრამა აკრედიტებულია.

Pages